Om Nomadisk Paviljong

Utifrån det interregionala kulturprojektet och den
konstnärliga bildningsresan Falnande Språk – ur Finnskogen, organiserat av
Region Gävleborg genom samverkan med en rad regionala, lokala och nordiska
aktörer (hösten 2020), har jag tagit fram ett skissmaterial för en paviljong av
näver och trä. Projektet grundas i mitt tidigare materialundersökande
näverarbete under mitt examensprojekt från Den Kongelige Akademi för
Arkitektur, design och konservering (2018). Där undersökte jag möjligheterna
för att ta vara på och använda näver som ett hållbart byggnadsmaterial i nutida
sammanhang.
 
Finnskogen placeras geografiskt i skogarna, i mellanrummet,
vid länsgränser och landsgränser i Norden. Dessa gränser var ofta diffusa och
obebodda och det skogsfinska folket kunde anrätta svedjebruk i de orörda
skogarna.
 
Projektet Nomadisk Paviljong är ett designförslag som
integrerar ett historiskt kulturfenomen som skandinaviskt skogsbruk och
användning av björkbark som byggmaterial i ett sammanhang av arkitektur och
design.
 
Tillsammans med Arkitekt Per Nadén, Nadén Arkitektur och
Snickeri utvecklas konceptet för en mobil paviljong av trä. Genom en mobil
konstruktion vill vi gestalta en öppen och inbjudande mötesplats som kan främja
samtal om skogen på geografiskt spridda platser. Tillgänglighet i landskapet
och skogsrummen, på landsbygden och i staden, når olika målgrupper inom bland
annat hantverk, skogsnäring och industri.r
och åren framöver.Utifrån det interregionala kulturprojektet och den

konstnärliga bildningsresan Falnande Språk – ur Finnskogen, organiserat av
Region Gävleborg genom samverkan med en rad regionala, lokala och nordiska
aktörer (hösten 2020), har jag tagit fram ett skissmaterial för en paviljong av
näver och trä. Projektet grundas i mitt tidigare materialundersökande
näverarbete under mitt examensprojekt från Den Kongelige Akademi för
Arkitektur, design och konservering (2018). Där undersökte jag möjligheterna
för att ta vara på och använda näver som ett hållbart byggnadsmaterial i nutida
sammanhang.
 
Finnskogen placeras geografiskt i skogarna, i mellanrummet,
vid länsgränser och landsgränser i Norden. Dessa gränser var ofta diffusa och
obebodda och det skogsfinska folket kunde anrätta svedjebruk i de orörda
skogarna.
 
Projektet Nomadisk Paviljong är ett designförslag som
integrerar ett historiskt kulturfenomen som skandinaviskt skogsbruk och
användning av björkbark som byggmaterial i ett sammanhang av arkitektur och
design.
 
Tillsammans med Arkitekt Per Nadén, Nadén Arkitektur och
Snickeri utvecklas konceptet för en mobil paviljong av trä. Genom en mobil
konstruktion vill vi gestalta en öppen och inbjudande mötesplats som kan främja
samtal om skogen på geografiskt spridda platser. Tillgänglighet i landskapet
och skogsrummen, på landsbygden och i staden, når olika målgrupper inom bland
annat hantverk, skogsnäring och industri.

 
Nomadisk Paviljong vill skapa en platsobunden rumslighet där
kulturarvsfrågor inom hemslöjd, skogsbruk och nordiska minoriteter kan få ta
upp ett fysiskt utrymme. I samverkan med olika aktörer kan där hållas
exempelvis workshops, föreläsningar eller panelsamtal. Paviljongens mobilitet
sammanför skogsrummet, landsbygden, och staden genom att placeras i olika
sammanhang och inkludera en ny publik i arrangemang och samtal.
 
I linje med målen för Gestaltad Livsmiljö (2020) inkluderar
Nomadisk Paviljong ett holistiskt perspektiv där kulturarv och industri, skog
och bebyggelse, sociala och ekonomiska intressen kan mötas. Syftet är att skapa
en arkitektonisk rumslig plattform som tillgängliggör kunskapsutbyte och dialog
på temporära platser som kan vara nya och oväntade för skogsbruk, hantverk och
hemslöjdsfrågor och på så vis kan komma att bjuda in olika målgrupper.
 
Ett mål med projekt-idén Nomadisk Paviljong är att visa på
björknäverns mångsidighet och flera av dess framstående kvaliteter. De gånger
materialet används i nutida sammanhang är det ofta utifrån dess dekorativa och
taktila egenskaper. Sällan utnyttjas de funktioner materialet besitter som
byggnadsmaterial. I Nomadisk Paviljong ger användningen av näver, materialet
ytterligare värde då kvaliteter som vattenresistens, röttålighet, värmetålighet
och lång livslängd uppmärksammas. Samtidigt knyter projektet an till den
näveranvändning vid takläggning som historisk varit vanlig bland annat i den
finska och skogsfinska kulturen.
 
Genom att i projektet Nomadisk Paviljong samarbeta över
discipliner som slöjd, design och arkitektur kan vi integrera våra erfarenheter
inom trä och hantverk för att fördjupa vår förståelse kring nordisk
kulturhistoria, byggnadskonstruktion, materialteknik och form.
 
En förhoppning är att genom trovärdighet, kvalitet och
modernitet utmana skogsindustrierna att tänka över hållbarhetsaspekter inom
dagens skogsbruk.
 
Att applicera äldre tekniker och material i moderna
sammanhang är viktigt för att behålla den materialkunskap som historiskt varit
nedärvd från generationer men idag inte har samma utrymme för
kunskapsöverföringen. Värden som finns i material, hantverkstekniker och
produkter riskerar att glömmas bort samtidigt som en efterfrågan på hållbara
substitut till plast och andra ohållbara byggnadsmaterial är aktuell. Genom att
visa på nävermaterialets långlivade egenskaper upplyser projektet om flera
möjliga användningsområden för det traditionella slöjdmaterialet. En
förhoppning med projektet är att engagera arkitekter, byggföretag och
skogsföretag i samtal om möjligheterna för en organiserad utvinning av näver i
avverkningsskog. På så vis kan man hitta nya områden för det restmaterial som
inte tas till vara inom skogsindustrin. Med den kulturhistoriska kopplingen till
näveranvändning, materialdesignen och arkitekturen främjar projektet ett
interregionalt och geografiskt oberoende samarbete där relationer mellan
landsbygd, skog och stad kan stärkas