Konceptet

Utifrån det interregionala kulturprojektet och den konstnärliga bildningsresan Falnande Språk – ur Finnskogen, organiserat av Region Gävleborg genom samverkan med en rad regionala, lokala och nordiska aktörer (hösten 2020), har jag tagit fram ett skissmaterial för en paviljong av näver och trä. Projektet grundas i mitt tidigare materialundersökande näverarbete under mitt examensprojekt från Den Kongelige Akademi för Arkitektur, design och konservering (2018). Där undersökte jag möjligheterna för att ta vara på och använda näver som ett hållbart byggnadsmaterial i nutida sammanhang.

 

Finnskogen placeras geografiskt i skogarna, i mellanrummet, vid länsgränser och landsgränser i Norden. Dessa gränser var ofta diffusa och obebodda och det skogsfinska folket kunde anrätta svedjebruk i de orörda skogarna.

 

Projektet Nomadisk Paviljong är ett designförslag som integrerar ett historiskt kulturfenomen som skandinaviskt skogsbruk och användning av björkbark som byggmaterial i ett sammanhang av arkitektur och design.

 

Tillsammans med Arkitekt Per Nadén, Nadén Arkitektur och Snickeri utvecklas konceptet för en mobil paviljong av trä. Genom en mobil konstruktion vill vi gestalta en öppen och inbjudande mötesplats som kan främja samtal om skogen på geografiskt spridda platser. Tillgänglighet i landskapet och skogsrummen, på landsbygden och i staden, når olika målgrupper inom bland annat hantverk, skogsnäring och industri.

 

Projektet är under utveckling och pågår från april till november i år och kommer förhoppningsvis att fortsätta i en annan fas nästa år och åren framöver.

 

Nomadisk Paviljong vill skapa en platsobunden rumslighet där kulturarvsfrågor inom hemslöjd, skogsbruk och nordiska minoriteter kan få ta upp ett fysiskt utrymme. I samverkan med olika aktörer kan där hållas exempelvis workshops, föreläsningar eller panelsamtal. Paviljongens mobilitet sammanför skogsrummet, landsbygden, och staden genom att placeras i olika sammanhang och inkludera en ny publik i arrangemang och samtal.

 

I linje med målen för Gestaltad Livsmiljö (2020) inkluderar Nomadisk Paviljong ett holistiskt perspektiv där kulturarv och industri, skog och bebyggelse, sociala och ekonomiska intressen kan mötas. Syftet är att skapa en arkitektonisk rumslig plattform som tillgängliggör kunskapsutbyte och dialog på temporära platser som kan vara nya och oväntade för skogsbruk, hantverk och hemslöjdsfrågor och på så vis kan komma att bjuda in olika målgrupper.

 

Ett mål med projekt-idén Nomadisk Paviljong är att visa på björknäverns mångsidighet och flera av dess framstående kvaliteter. De gånger materialet används i nutida sammanhang är det ofta utifrån dess dekorativa och taktila egenskaper. Sällan utnyttjas de funktioner materialet besitter som byggnadsmaterial. I Nomadisk Paviljong ger användningen av näver, materialet ytterligare värde då kvaliteter som vattenresistens, röttålighet, värmetålighet och lång livslängd uppmärksammas. Samtidigt knyter projektet an till den näveranvändning vid takläggning som historisk varit vanlig bland annat i den finska och skogsfinska kulturen.

Genom att i projektet Nomadisk Paviljong samarbeta över discipliner som slöjd, design och arkitektur kan vi integrera våra erfarenheter inom trä och hantverk för att fördjupa vår förståelse kring nordisk kulturhistoria, byggnadskonstruktion, materialteknik och form.

En förhoppning är att genom trovärdighet, kvalitet och modernitet utmana skogsindustrierna att tänka över hållbarhetsaspekter inom dagens skogsbruk.

 

Att applicera äldre tekniker och material i moderna sammanhang är viktigt för att behålla den materialkunskap som historiskt varit nedärvd från generationer men idag inte har samma utrymme för kunskapsöverföringen. Värden som finns i material, hantverkstekniker och produkter riskerar att glömmas bort samtidigt som en efterfrågan på hållbara substitut till plast och andra ohållbara byggnadsmaterial är aktuell. Genom att visa på nävermaterialets långlivade egenskaper upplyser projektet om flera möjliga användningsområden för det traditionella slöjdmaterialet. En förhoppning med projektet är att engagera arkitekter, byggföretag och skogsföretag i samtal om möjligheterna för en organiserad utvinning av näver i avverkningsskog. På så vis kan man hitta nya områden för det restmaterial som inte tas till vara inom skogsindustrin. Med den kulturhistoriska kopplingen till näveranvändning, materialdesignen och arkitekturen främjar projektet ett interregionalt och geografiskt oberoende samarbete där relationer mellan landsbygd, skog och stad kan stärkas

nomadisk-paviljong-skogen
nomadisk-paviljong-stugan